Kursevi

Upijajući um

Upijajući um

Prijave u toku

Odnosi se na rad sa decom od 3-6 godine. Uzrasno mešovita grupa dece obezbeđuje formiranje zajednice u kojoj mlađa deca posmatraju I uče od starijih, a starija deca razvijaju samopouzdanje I utvrđuju znanje pomažući mlađoj deci. Tada nastupa svesna faza upijajućeg uma, dete usavršava svoje sposobnosti. Važno je obezbediti detetu slobodu kretanja, izbora aktivnosti I koncentracije. Detetu je potrebna samoća.

Ciljevi koji se postižu ovim programom odnose se prvenstveno na decu.

-         -Postavljanje baze za adekvatan  dalji razvoj

-      -Potpuno osamostaljivanje deteta, za početak fizičkog, a kasnije mentalnog I   duhovnog

-          -Izgradnja odnosa prema ljudima, predmetima, prostoru, vremenu

-         - Prihvatanje odgovornosti za svoje reči I dela

-          -Život u miru

-          -Osposobljavanje deteta za život

Postavljeni ciljevi se realizuju zahvaljujući:

-         - Montesori predvežbama

-          -Pravilima  funkcionisanja u prostoru kao pojedinac I u zajednici

-          -Negovanju socijalnih I drugih odnosa

-          -Vežbama svakodnevnog života

-          -Vežbama senzomotorike

-         - Vežbama početnog pisanja I čitanja

-          -Materijalima za usvajanje osnovnih matematičkih znanja I operacija

-          Velikim pričama, koje su pomoć pri upoznavanju dece sa osnovnim karakteristikama kosmičkih zakona I odnosa u prirodi.

Roditelji imaju indirektnu ulogu u ovom programu, učestvuju prateći uputstva dobijena od montesori pedagoga.

Vaspitačice (3 vaspitačice)

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.