ISTORIJAT
 
  1. godine u potrazi za tišinom u radu sa decom, osnivači Montesori Centra stižu do otkrića najplemenitijeg metoda rada. Tada počinje Montesori putovanje, učešćem na raznolikim seminarima, obukama, stručnim skupovima.
  2. godine elementi Montesori metoda implementiraju se u neposredni rad sa decom, u meri koju tadašnje okolnosti dozvoljavaju.
  3. godine javlja se ideja o sticanju višeg stepena znanja o Montesori pedagogiji , kada počinje potraga za sertifikovanim institutom koji vrši međunarodnu obuku i gde se dobija zvanje Montesori pedagoga.
  4. godine osnivači Montesori Centra upisuju dvogodišnju specijalizaciju za Montesori pedagoga na Pedagoškom Institutu, KPH Grac - Austrija.
  5. godine, osniva se udruženje građana ,, Centar za alternativnu pedagogiju Nido”, koji ima za cilj promovisanje alternativnih metoda rada sa decom i bliže upoznavanje odraslih sa dobrobitima različitih pristupa vaspitanju dece , uključivanje dece u sam rad po metodama Montesori i Waldorf pedagogije, kao i Ređo Emilia pristupu.
Iste godine startuje sa radom Montesori Centar, koji ima za cilj promovisanje Montesori pedagogije, uključivanje roditelja u rad sa decom, primenu metoda kod kuće, negovanju porodičnih i socijalnih odnosa, zajedništva svih članova porodice. Početak rada je u okviru radionica za decu i roditelje.
  1. godine idejni tvorci cele priče shvataju značaj ranog razvoja detetove individue i iz tog razloga pokreću radionice za najmlađe. Istovremeno završavaju specijalizaciju i stiču diplomu Međunarodno sertifikovanog Montesori pedagoga za decu do 12 godina.
  2. godina protekla je u kontinuiranom stručnom usavršavanju u okviru kojeg je provedeno  preko 150 sati u direktnom radu sa decom u Montesori vrtićima, Dečijim kućama I školama u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Češkoj i Italiji.
  3. godine na inicijativu i uz pomoć roditelja koji sarađuju sa Montesori Centrom, koji su prepoznali i shvatili dobrobiti samog metoda rada, dolazi do velike reorganizacije  i pokretanja rada poludnevnih I celodnevnih boravaka za svu decu.

Montesori Centar je mesto gde se sprovodi program koji naglašava značaj i vezu između svih živih bića,kao i potrebu da svaka osoba pronađe svoju ulogu,smisao i cilj postojanja u životu.